OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

Informácie podľa čl. 13,14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, poskytované prevádzkovateľom Mgr. Silvia Vaňová, dotknutým osobám:

1) Definícia pojmov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Profilovanie – je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

2) Základné informácie

Prevádzkovateľ osobných údajov
Obchodný názov: Mgr. Silvia Vaňová
Právna forma: fyzická osoba – podnikateľ
Miesto podnikania: 97101 Prievidza, Športová ulica 127/20
IČO: 50268082 

Zapísaná v živnostenskom registry Okresného úradu Prievidza, číslo živnostenského registra: 340-38382.

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov a kontaktné údaje
Mgr. Silvia Vaňová, E-mailová adresa: silvia@languagebakery.sk

2.1. Účel spracúvania osobných údajov:

 • nákup jazykového kurzu
 • marketing – zasielanie reklamy a newsletterov
 • získanie potenciálneho klienta (Vstupný test)
 • pre účel jazykového kurzu

2.2. Právne základy spracúvania osobných údajov:
Právny základ spracúvania osobných údajov na účely:

a) nákup jazykového kurzu – prihláška na jazykový kurz

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, čl. 6, ods.1, písm. b)

Spracúvame osobné údaje v rozsahu: Meno a Priezvisko, Adresa bydliska, Telefónne číslo, emailová adresa, Variabilný symbol pri úhrade.V prípade úhrady faktúrou aj fakturačné údaje firmy: Obchodný názov spoločnosti, Adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH. Doba uchovávania osobných údajov pre účely nákupu jazykového kurzu je stanovená osobitnými zákonmi,

b) marketing – zasielanie tzv. newsletterov – noviniek

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, čl. 6, ods.1, písm. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré
  konkrétne účely.

Spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa.
Doba uchovávania osobných údajov pre účely nákupu jazykového kurzu je stanovená registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom spoločnosti. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek zrušiť.

c) získanie potenciálneho klienta (Vstupný test) – potenciálny klient môže si otestovať svoje jazykové znalosti

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, čl. 6, ods.1, písm. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Spracúvame osobné údaje v rozsahu: Meno, e-mailová adresa. 

Keďže dotknutá osoba môže test vykonať len so zvedavosti, bez následnej objednávky kurzu, pred spustením testu osoba dá súhlas so spracúvaním osobných údajov. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek zrušiť. V prípade osoby mladšej, ako 16 rokov, súhlas so spracúvaním osobných
údajov vyjadrí alebo schváli nositeľ rodičovských práv a povinností.

2.3. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa: nespracúvajú sa.

2.4. Príjemcovia:

 • orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti
 • WebCreators, s.r.o., IČO: 45329702, so sídlom: Československej armády 1617/24, 974 01  Banská Bystrica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17533/S. – Poskytovateľ priestoru na serveri (vykonáva zálohy dát)

2.5. Prenos do tretích krajín sa môže vykonávať – do USA – spoločnosť Mgr. Silvia Vaňová dáta zálohovať na cloud spoločnosti Dropbox v SRN. V rámci infraštruktúry spoločnosti Dropbox, môže dochádzať aj k prenosu dát do tretej krajiny, t. j. USA. Je to v súlade s GDPR, pretože Dropbox spĺňa právny rámec pre prenos osobných údajov z EÚ do USA, tzv. Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Európska komisia potvrdila, že Štít na ochranu osobných údajov poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytovaných z EÚ do USA pre spoločnosti zapísané v zozname Štítu na ochranu osobných údajov, a je teda nástrojom zaisťujúcim právne záruky pre takto poskytnuté osobné údaje.

2.6. Doba uchovávania osobných údajov pre účely nákupu jazykového kurzu je stanovená osobitnými zákonmi, registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom spoločnosti.

2.7. Doba uchovávania osobných údajov pre účely marketingu je stanovená registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom spoločnosti.

2.8. Ak sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. a), v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.

3) Práva dotknutej osoby

3.1. Právo na prístup k osobným údajom. Dotknutá osoba má právo na informáciu:

 • či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • príjemcu osobných údajov,
 • doba uchovávania osobných údajov
 • namietanie voči spracúvaniu, žiadať o výmaz osobných údajov

Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti. Právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu môže byť obmedzené vzhľadom na osobitné zákony. Právo na prenosnosť údajov nie je možné uplatniť.

3.2. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby.

3.3. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Adresa: ÚOOÚ SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421-2-32313214, e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk

3.4. Poskytnutie osobných údajov pre účely objednávky kurzu je zmluvnou požiadavkou (viď. bod č.2.1). V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s dotknutou osobou uzatvoriť obchodnú zmluvu, t. j. dotknutá osoba, zákazník nemôže vykonať objednávku jazykového kurzu prostredníctvom webovej stránky..

3.5. Pri spracúvaní osobných údajov na webovej stránke sa používajú cookies. Expiračná doba cookie je od 30 sekúnd do 1 roka.

Používame tieto typy cookies:

 • Nutné cookies: Cookies slúžia pre prevádzku stránok webovej stránky, aby ste sa mohli pohybovať na webovej stránky a aby ste mohli využívať jej funkcie. Bez týchto cookies nebude možné poskytnúť určité funkcie.
 • Analytické cookies: Cookies slúžia pre analýzu práce užívateľa so stránkami. Napr. aký používate prehliadač, aké používate rozlíšenie stránky. Slúžia nám pre skvalitnenie našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.
 • Funkčné cookies: Cookies si pamätajú Vaše nastavenia stránky za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše nastavenie stránky, napr. jazyka, typ písma, rozlíšenie stránky, pamätať si vaše
  užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate, za účelom poskytnutia osobnejšieho online prístupu. Môžu sa používať na sledovanie, aké výrobky alebo videá sa Vám zobrazovali, aby sa predišlo ich opätovnému zobrazeniu, aby ste mohli využívať sociálne nástroje ako sú blogy, chaty
  a fóra. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste zverejnili.

Webová stránka nevyužíva profilovanie. Ak nechcete, aby sa ukladali cookies vo Vašom počítači, môžete ich zablokovať vo Vašom prehliadači. Zablokovaním cookies môžete obmedzíť funkčnosť webovej stránky. Bližšie informácie o cookies nájdete na adrese http://www.youronlinechoices.com/sk.

4) Postup pri poskytovaní informácií na žiadosť dotknutej osoby

4.1. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa (sprostredkovateľa) o poskytnutie informácií podľa čl. 15 Nariadenia a o výkon svojich práv podľa článkov 16 až 22 a článku 34 Nariadenia.

4.2. Dotknutá osoba zasiela žiadosť v písomnej, papierovej alebo elektronickej, podobe na adresu prevádzkovateľa (sprostredkovateľa).

4.3. Po doručení žiadosti konateľ spoločnosti identifikuje dotknutú osobu. Ak konateľ spoločnosti nie je schopný dotknutú osobu identifikovať, zodpovedajúcim spôsobom, ak je to možné, informuje dotknutú osobu. V takýchto prípadoch môže odmietnuť žiadosť dotknutej osoby o výkon práv, ak
dotknutá osoba neposkytne dostatočné informácie na svoju identifikáciu.

4.4. Konateľ spoločnosti je povinný bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti. Lehota vybavenia sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom musí
dotknutú osobu informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s uvedením dôvodu zmeškania lehoty. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami vrátane elektronických prostriedkov v závislosti od toho, ako dotknutá osoba podala žiadosť alebo o aký spôsob vybavenia žiadosti požiadala.

4.5. Ak konateľ spoločnosti neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, informuje dotknutú osobu bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na ÚOOÚ SR a uplatniť súdny prostriedok nápravy. 

4.6. Informácie dotknutej osobe sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok alebo môže odmietnuť konať.